Zasadnicza szkoła zawodowa

(po reformie Branżowa I stopnia)

KUCHARZ


Uczeń kształcący się w zawodzie: kucharz nabywa umiejętności z zakresu sporządzania różnych grup asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów według ustalonych norm i receptur gastronomicznych
z zastosowaniem maszyn i urządzeń używanych w gastronomii. Program nauczania obejmuje kształcenie takich umiejętności jak porcjowanie, dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz wydawanie wyrobów kulinarnych. Potrawy muszą być tak przygotowane, by miały oprócz dobrego smaku estetyczny
i apetyczny wygląd.

 

WĘDLINIARZ


Uczniowie kształcący się w zawodzie: wędliniarz poznają między innymi: technologię prac wędliniarskich, metody peklowania mięs, sposoby produkcji wędzonek i innych wyrobów garmażeryjnych.  Uczeń edukowany jest z zakresu oceny jakości przetworów mięsnych i tłuszczowych, określania warunków magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz prowadzenia dokumentacji ich magazynowania i dystrybucji.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz po jej ukończeniu jest przygotowany do wykonywania takich zadań  zawodowych jak dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie    i przygotowanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn  i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsnym oraz wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych
i tłuszczowych.

 

PIEKARZ


Uczniowie kształcący się w tym zawodzie nabywają w szkole wiedzę dotyczącą wyposażenia technicznego piekarni oraz umiejętności obsługi podstawowych maszyn i urządzeń piekarniczych, a także korzystania
z prostych środków transportu wewnętrznego. Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu technologii piekarskiej w tym dotyczącej między innymi: sposobów przygotowania surowców do produkcji, oceny organoleptycznej wyrobów piekarniczych, pomocniczych czynności wykonywanych przy sporządzaniu ciast, ręcznego dzielenia i kształtowania ciasta na podstawowe asortymenty pieczywa, magazynowania pieczywa i przygotowania do ekspozycji. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz jest przygotowany  do wykonywania takich zadań zawodowych jak: przygotowanie surowców   do produkcji wyrobów piekarskich, sporządzania produktów półpiekarskich, dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa oraz obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

 

CUKIERNIK


Uczeń ZSZ kształcącej w zawodzie cukiernik w trakcie nauki szkolnej poznaje między innymi tajniki pieczenia ciast i sporządzania deserów. Uczy się trudnej sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych, klasyfikacji ciast i deserów z różnych stron świata. Obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej, a także dowiadują się jak założyć własną cukiernią lub ciastkarnię i jak być lepszym od konkurencji.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po jej ukończeniu jest znakomicie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów cukierniczych, wykonywania gotowych wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowania. Znajdzie on w przyszłości możliwości zatrudnienia w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe, zakładach produkujących wyroby ciastkarskie i zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery.

OGRODNIK


Podstawowym celem edukacyjnym Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej        w  zawodzie ogrodnik jest wykształcenie u uczniów umiejętności zakładania    i prowadzenia upraw ogrodniczych. W prowadzeniu produkcji sadowniczej zwraca się przede wszystkim uwagę na określanie wpływów czynników atmosferycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowych, dobieranie roślin sadowych  do warunków klimatyczno-plewowych, ustalenie terminów sadzenia roślin sadowych  i przygotowania terenu i gleby pod uprawy roślin sadowych. W prowadzeniu produkcji roślin ozdobnych uwagę uczniów ukierunkowuje się na rozpoznanie rodzaju i gatunków roślin ozdobnych, określanie ich warunków estetycznych, wykonywaniem czynności związanych z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych czy wykonywaniem czynności związanych z sadzeniem drzew  i krzewów, zakładaniem rabat kwiatowych i rozmieszczaniem roślin ozdobnych  na terenach zieleni. Równie ważne w procesie nauczania jest eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie. W tym zakresie uczeń edukowany jest z prowadzenia dokumentacji technicznej, dobierania narzędzi i urządzeń, maszyn  do wykonywania prac w ogrodnictwie oraz obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ogrodniczej.

 

ROLNIK


W trakcie nauki uczniowie są szkoleni z zakresu organizowania, nadzorowania   i wykonywania prac związanych z hodowlą roślin. Program nauczania uwzględnia kształcenie umiejętności organizowania i nadzorowania prac związanych z chowem, pielęgnowaniem, a także z żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzeniem pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej czy obliczanie opłacalności produkcji rolnej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik, jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z wytwarzaniem   i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do planowania i organizowania procesów produkcji i pracy wykonywania zabiegów składających się na technologię produkcji rolnej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad marketingu.